Política de Privacidad de la Web

Institut Català d’Ozonoteràpia – CIF: B63417869 – Dra. Gloria Rovira Núm. Colegiado 24040 – Número de Registro Sanitario: E08969860

Les dades personals serán tractades per INSTITUT CATALÀ d’OZONOTERÀPIA  amb la finalitat de prestar-li els serveis sanitaris sol.licitats així com per a les gestions administratives necessàries pròpies del procés assistencial amb la base jurídica del consentiment i de l’article 9 del RGPD per ser necessari per el diagnòstic mèdic o prestació d’assitència de tipus sanitari per un professional subjecte a l’obligació de secret professional.

Les seves dades podran ser comunicades a les entitats asseguradores, Servei Català de la Salud o altres entitats pagadores en el seu cas, amb la finalitat de la realització de proves diagnòstiques i/o intervencions quirúrgiques que calgui efectuar al llarg del procés assistencial, i per a l’abonament per part d’aquestes de les despeses i honoraris de l’atenció sanitària i per remetre, quan s’escaigui, els informes assistencials relacionats amb la cobertura assegurada.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta del procés assistencial en virtut de la llei 16/2010, del 3 de Juny, de la modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i a la documentació clínica i en tot cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: INSTITUT CATALÀ d’OZONOTERÀPIA amb NIF: 46319741H i seu a Mare de Déu de la Salut, 78 – 08024 Barcelona, per correu postal o be via e-mail a la direcció info@ozono-terpia.com. En qualsevol cas, haurà dàportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Pot, també, presentar reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos.